ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕನ ಜೊತೆಗಿನ ಛಾಯಚಿತ್ರ!

ಜೋಗಿ ಅವರ “ಜಾನಕಿ ಕಾಲಂ” ಮತ್ತು “ವಿರಹದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಕೋಶ ” ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗಿದಿದ್ದು 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s