ನನಗೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದ!

ನನಗೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದ
ನೆರಳಿಗಿಂತಲೂ ಸನಿಹವಾದವನು
ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಆಪ್ತನಾದವನು
ನನಗೆ ಬೇಸರವಾದರೆ ಅವನದು ಕಣ್ಣೀರು
ನನಗೆ ಸಂತಸವಾದರೆ ಅವನದು ನಗು
ನನ್ನದು ಹೃದಯ ಅವನದು ಬಡಿತ
ತಪ್ಪುದಾರಿಯ ತುಳಿದವನಲ್ಲ
ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ
ಆದರೆ!
ಮತ್ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿ
ಇವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ
ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಅವನು
ನಾ ಸತ್ತರೂ ಮಣ್ಣಾಗದವನು
ಸಿಗಬಹುದೇ ಅವನಿಗೆ
“ನಾನು”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s