ಐಟಿತಜ್ಞ-೫

ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬುವನು ಗರ್ವದಿಂದಾದವನೇ ?
Semesterಗೊಂದು Subjectಉಳಿಸಿ
ಕೊನೆ Semesterಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗುಡಿಸಿ
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ನೌಕರಿ ಗಳಿಸಿ
Joining Dateಗೆ ಕಾಯುವನೇ
– ಐಟಿತಜ್ಞ

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s