ಧನ್ಯವೋ ಈ ಜೀವನ !

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ಈ ಜೀವನ !

ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಹರಿದು
ಕೌತಕ ಕವನಕೆ ಸಾಲೊಂದ ಬರೆದು
ಸೇರಿವೆ ಕಡಲನು ನದಿಗಳ ಸಾಲು
ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಬಾಳು !

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ಈ ನಯನ

ನಗುತಿದೆ ನೋಡ ನೀಲಿ ಬಾನು
ಅಳುತಿದೆ ಮೋಡ ಕಾರಣವೇನು?
ಸುರಿವ ಮಳೆಗೆ ಕರಗಿಬಿಡಲೇನು
ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನದಿಯಾಗಬಿಡಲೇನು

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ನಾನೀದಿನ
ಅಲೆಗಳು- ಕಡಲುತೊಟ್ಟ ಬಳೆಗಳು
ಗುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದ ಕಾಡುಗಳು
ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು
ಎಣಿಸಿದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗದ ಚುಕ್ಕಿಗಳು

ಸಂಭ್ರಮವೋ ಈ ಪಯಣ
ಧನ್ಯವೋ ನಾನೀದಿನ
ಧನ್ಯವೋ ಈ ಜೀವನ !

2 comments

  1. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಹರಿದು
    ಕೌತಕ ಕವನಕೆ ಸಾಲೊಂದ ಬರೆದು
    ಸೇರಿವೆ ಕಡಲನು ನದಿಗಳ ಸಾಲು
    ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಬಾಳು !

    Beautiful lines:) ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s