ಐಟಿವಚನ – ೭

ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು
ಹೊತ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು
ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು
ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರದೇಸಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಾಂಧಿಟೊಪ್ಪಿಗೆ ತೊಟ್ಟು
ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವರನ್ನು ಮರುಳರೆನ್ನೆಂದ
– ಐಟಿತಜ್ಞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s