ಐಟಿತಜ್ಞ – ೮

ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿದ್ದರೂ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಾಗಿ Home Loanu
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕು ಎರಡೆರಡಿದ್ದರೂ
ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ planu 
ಎಷ್ಟು salary ಇದ್ದರೂ
savings ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವನು
– ಐಟಿತಜ್ಞ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s