ಐಟಿವಚನ -೧೨

customerಗೆ bucket ಕೊಡಿಸಿ
developerಗೆ Onsite ಅಸೆ ತೋರಿಸಿ
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯನ್ನದೇ ದುಡಿಸಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರನ್ನು cc ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಒಂದೆರಡು appreciation mail ಕಳಿಸಿ
Appraisal timeಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ,ನೀರು ಕುಡಿಸುವನೇ
Manager ಎನ್ನೆಂದ
– ಐಟಿತಜ್ಞ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s