Day: November 24, 2015

ಕಾಣದ ಕಡಲಿನಲಿ …

ಏನು ಬರೆಯಲು ಮನಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!  ಮನಸಿನ ತುಂಬಾ ಬರೆಗಳು ಇರಬೇಕಾದರೆ ಏನು ತಾನೇ ಬರೆಯಲಿ!
ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ
ಬದುಕು ಸಾಗುತಿರಲಿ….