ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಅರ್ಥಿಹೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ 🙂

ಯಾವುದು ಈ ಪಯಣ ?

ನಾನು ಹುಡುಕಿದೇನೋ
ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಈ ದಾರಿ ನನ್ನ ಸೇರಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೋ ಸರಿ ದಾರಿಯೋ ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯ ಅರಿವೂ ನನಗಿಲ್ಲ , ಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರಿದ್ದೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ !!
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡಲೇ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ
ಹಿಂದೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ! ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಇದು ನನ್ನ ಪಯಣವೋ ?
ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಾರಿಯೋ ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s