Day: February 15, 2016

ನೀನು

ನೀನು
ಕನಸಿನ ಪುಟದೊಳಗೆ
ನವಿರಾಗಿ ಮೂಡಿದ
ನವಿಲುಗರಿ!

ನೀನು
ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ
ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆ !

ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಾಗುವ ಆಸೆ

ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಾಗುವ ಆಸೆ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಉಸಿರಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ
ಮಾತು ಕಲಿಸಿ
ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತಿರುವ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅದೆಸ್ಟೋ
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಿಸಿ.

ಸೇರಬಹುದೇ ನಾನು ಕವನದೊಳು ? ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು ?
ಕರಗಿ ಕವಿತೆಯಾಗಬಹುದೇ ನಾನು