ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಾಗುವ ಆಸೆ

ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಾಗುವ ಆಸೆ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಉಸಿರಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ
ಮಾತು ಕಲಿಸಿ
ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತಿರುವ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅದೆಸ್ಟೋ
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಿಸಿ.

ಸೇರಬಹುದೇ ನಾನು ಕವನದೊಳು ? ಕರಗಬಹುದೇ ನಾನು ?
ಕರಗಿ ಕವಿತೆಯಾಗಬಹುದೇ ನಾನು

 

2 comments

  1. ನೀವೇ ಕರಗಿದರೆ ಬರೆಯುವವರಾರು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬರಹ. ಅದಕೆ ಕವನವನ್ನೇ ಅರಗಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಡಿ. ಹರಿದು ಹೋಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s