ಐಟಿವಚನ-೧೫

ಆಫೀಸಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಮನೆಯಿರಲು
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿರಲು
ದಿನವೂ ಅಮ್ಮನ ಅಡುಗೆ ಸಿಗುತಿರಲು
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ
– ಐಟಿತಜ್ಞ!

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s