Month: April 2016

Thank you!

10000+ views and counting.

Thank you !Thank you! so much for the support !

ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ಈ ಜೀವ ಧನ್ಯ