ಯಾತನೆಗೂ ವೇತನವಿದ್ದಿದ್ದರೇ…

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದು ಎದೆ ತಿವಿದು ಹೋಗುವ
ನೋವಿನ ಭಾವನೆ.
ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಲು
ಹರಿಸಾಹಸ ಪಡುವ ಮನಸು..
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆಗೆಯೇ ಚದುರಿಹೋದಂತಿದೆ
ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕನಸು..
ಯಾತನೆಗೂ ವೇತನವಿದ್ದಿದ್ದರೇ ನಾನೀಗ
ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s