ತಿರುವು.

ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವೆ
ಈ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತ.
ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟರೂ ತೆರೆದರೂ
ಬೆಳಕು ಶೂನ್ಯ ಮೊತ್ತ.
ಅದ್ಯಾವ ದೇವಗಾಣಿಗ ನನ್ನ
ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಬಲ್ಲ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇವು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲ್ಲ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s