ಮತ್ತೆ ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ…

ಇನ್ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ.

ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ವಿನಯ್

One comment

  1. ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮರೆಯಲಿ ಬಹಳ ದಿನ ಇರಿಸಲಾಗದು , ಅವುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೆ ಉತ್ತಮ…
    ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಯುವಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s