ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ | ArtSoul.in

ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇದಿಕೆ -ಕಹಳೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ : http://www.kahale.org

ಈಗ ಮೊತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಆರ್ಟ್ ಸೋಲ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಟೀಶರ್ಟ್, ನೋಟಬುಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ : http://www.artsoul.in

Few Sample designs :

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s