‘ಐಟಿತಜ್ಞ’ನ ವಚನಗಳು

‘ಐಟಿತಜ್ಞ ‘ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಟಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಚುಟುಕುಗಳು

ಐಟಿತಜ್ಞ -೭

Advertisements