ಭಾವ-ಚಿತ್ರ

ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾವ ಸೇರಿಸಿ ಪರೆದ ಸಾಲುಗಳು!

ಭಾವದ ಅಲೆಗಳು!

ಮನ್ವಂತರ

|ಕನ್ನಡದವನೇ!| |Kannadadhavane|

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಂಚಲಿ ತೋರಿಸುವ ” ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ”, ಕನ್ನಡ ಬಂದರೂನು ಮಾತಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ Deepu ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ನೀವು ನೋಡಿ share ಮಾಡಿ

ಕವಿತೆ ಎಂದರೆ ಹಾಗೇ..

ನೀನಿರದ ಕ್ಷಣ..

ನಾನು

ಅವಳು

ಕತ್ತಲು

ಆಸ್ತಿಕ ??

ಎದೆಗಾರಿಕೆ