ನೆನಪು

ನೆನಪುಗಳ ಸಂತೆ

ನಿನ್ನ ನಗು
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಆಳಿದೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ
ನಿನ್ನಿಂದ ಆಳಾಗಿದೆ
ನೆನಪುಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನೋವುಗಳ ಕಂತೆ
ಯಲಿ ಚೂರು ಪಾರು ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರೀತಿ
ಅದುವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಭೀತಿ.
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಜಪಿಸುವೆ
ನಿಲ್ಲು
ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವೆ ?